Tepelné čerpadlá

obttcwwTepelné čerpadlá sú zdroje tepla, slúžiace na vykurovanie objektov. Využívajú nízko potenciálové teplo vzduchu, zeme, alebo podzemnej vody. Na obrázku je znázornený princíp tepelného čerpadla voda-voda, ktoré patrí medzi najefektívnejšie spomedzi všetkých druhov tepelných čerpadiel. V tomto konkrétnom prípade je v čerpacej studni čerpaná voda, ktorá má teplotu t1. Táto je privedená do primárneho výmenníka TČ  kde odovzdá časť svojej energie a potom ochladená na teplotu t2 je vypustená do vsakovacej studne. Rozdiel teplôt je  dt=t1-t2.  Objem čerpanej vody m predstavuje za jednotku času t jednej hodiny, množstvo namerané v jednotkách m3/hod.  Získaná tepelná energia v kWh je daná súčinom  W=dt x m x 1,163 x t.   Táto energia je následne v systéme tepelného čerpadla znásobená koeficientom COP, takzvaným topným faktorom tepelného čerpadla,  a prevedná do vykurovacieho okruhu rodinného domu. Tepelné čerpadlo využíva na svoj chod elektrickú energiu a topný faktor vyjadruje koľko násobok spotrebovanej elektrickej energie dodá do vykurovacieho systému ako vykurovaciu energiu. Topný faktor pri tepelných čerpadlách voda-voda prekračuje hodnotu 4. To znamená, že na výrobu 4 kWh tepelnej energie použije 1 kWh elektrickej energie. Získaná energia je v skutočnosti energiou získanou z čerpanej podzemnej vody.

20161004_182559Tepelné čerpadlo je v uzatvorenej kovovej skrini, tvorené systémom  dielov a komponentov TČ, ktoré tvorí kompresor , okruh potrubí  naplnených chladivom cirkulujúcim v systéme medzi kompresorom výparníkom a kondenzátorom TČ, regulačné prvky a snímače tlaku a teploty a elektrické káble a vodiče pripojené do riadiaceho elektrického rozvádzača TČ.

20161004_182438Cirkuláciu vykurovacej vody v okruhu vykurovania  realizuje obehové čerpadlo, ktoré prečerpáva vodu vo vykurovanom okruhu medzi podlahovým rozvodom vykurovacieho okruhu ( alebo radiátormi) a výparníkom TČ, kde sa vratná voda ohrieva na teplotu výstupnej výhrevnej vody v teplotnom rozsahu 30-50 stupňov celsia.

20161004_182653Kolobeh vstupnej energie z čerpacej studne vody je meraný meračom vodomerom so snímačom.

20161004_182731Teplota t1 je monitorovaná a súčasné snímaná a zobrazovanána informačnom displeji snímača teploty vstupnej vody.


20161004_182502Elektrický rozvádzač TČ realizuje napojenie na elektrický prívod, ochranu a istenie jednotlivých elektrických obvodov, ovládanie a reguláciu všetkých komponentov a častí TČ, monitorovanie a zobrazovanie prevádzkových hodnôt obehu čerpanej vstupnej vody, vykurovacej vody a programovacích parametrov riadiacého systému ovládacieho systému TČ.


tepelne4erpadloTepelné čerpadlo v obnaženom stave.  Je osadené v štruktúrovanej kovovej skrini, kde sú nainštalované potrubia obvodu chladivového okruhu, vodovodné potrubia okruhov vstupnej (studňovej) a vykurovacej sústavy, výmenníky (kondenzátor a výparník), kompresor, expanzný ventil, snímače, kabeláž a rozvádzač  a vývody s ventilmi obidvoch napájaných okruhov.


Najnovšie komentáre